vital statistics

แปลว่า


sl การวัดขนาดร่างกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: การวัดรูปร่าง
n สถิติประชากร
คำที่เกี่ยวข้อง: สถิติเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ เช่น การเกิด การตาย การสมรส สุขภาพ