visage

แปลว่า


n ใบหน้า
ความหมายเหมือนกับ: face
n สิ่งที่ปรากฎให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: appearance
คำที่เกี่ยวข้อง: ลักษณะ