vindicate

แปลว่า


vt แสดงความบริสุทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: absolve;
คำที่เกี่ยวข้อง: แก้ตัว , แก้ต่าง
vt ปกป้องสิทธิ
ความหมายเหมือนกับ: defend
คำที่เกี่ยวข้อง: แสดงสิทธิ , อ้างสิทธิ
vt แก้แค้น
ความหมายเหมือนกับ: avenge , punish