vested

แปลว่า


adj ซึ่งครอบครองโดยชอบธรรม
ความหมายเหมือนกับ: absolute , fixed , settled
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง