vesicle

แปลว่า


n เม็ดพุพอง
ความหมายเหมือนกับ: blister , bleb , cyst
คำที่เกี่ยวข้อง: ถุงน้ำเล็กๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top