verticillate

แปลว่า


adj ซึ่งมีลักษณะเป็นขดหรือวง
ความหมายเหมือนกับ: spiral , turbinate
คำที่เกี่ยวข้อง: คล้ายก้นหอย , ซึ่งเป็นขด , ซึ่งเป็นวง