verification

แปลว่า


n การพิสูจน์ความจริง
ความหมายเหมือนกับ: attestation , affirmation , proof
คำที่เกี่ยวข้อง: การยืนยันความเป็นจริง , หลักฐานพิสูจน์ความจริง
คำตรงข้าม: contradiction , fallacy , invalidity