verbatim

แปลว่า


adj ซึ่งมีลักษณะคำต่อคำ
ความหมายเหมือนกับ: letter-for-letter , line-for-line , word-for-word
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งตรงตามตัวอักษร
คำตรงข้าม: paraphrased
adv อย่างคำต่อคำ
ความหมายเหมือนกับ: literally , word for word
คำที่เกี่ยวข้อง: ตามตัวอักษร