verbal attack

แปลว่า


n สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: severe scolding
คำที่เกี่ยวข้อง: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด , การเหน็บแนม