veracity

แปลว่า


n ความสัตย์จริง
ความหมายเหมือนกับ: accuracy , truthfulness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความซื่อตรง , ความถูกต้อง , การพูดความจริง
คำตรงข้าม: deception , falsehood