vault

แปลว่า


n หลังคาโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายหลังคาโค้ง
vt สร้างหรือมุงหลังคาโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นหลังคาโค้ง
vt กระโดดโดยเอามือยันพื้น
ความหมายเหมือนกับ: jump , leap , spring
คำที่เกี่ยวข้อง: เขย่ง , หกคะเมน , กระโดดข้าม
n การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: hop , jump , leap , spring
คำที่เกี่ยวข้อง: การกระโดดค้ำถ่อ