vault

แปลว่า


n หลังคาโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายหลังคาโค้ง
vt สร้างหรือมุงหลังคาโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นหลังคาโค้ง
vt กระโดดโดยเอามือยันพื้น
ความหมายเหมือนกับ: jump , leap , spring
คำที่เกี่ยวข้อง: เขย่ง , หกคะเมน , กระโดดข้าม
n การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: hop , jump , leap , spring
คำที่เกี่ยวข้อง: การกระโดดค้ำถ่อ

คำที่มี "vault" ในคำ


vault into phrv กระโดดขึ้นขี่ม้า

vault over phrv กระโดดข้ามโดยเอามือยัน

vaulting n การทำเป็นหลังคาโค้ง

vaulting horse n อุปกรณ์ม้าขวางในกีฬายิมนาสติก

pole vault n กีฬากระโดดค้ำถ่อ

pole-vault vi เล่นกระโดดค้ำถ่อ
ความหมายเหมือนกับ: pole jump , pole vault

pole-vault vt เล่นกระโดดค้ำถ่อ
ความหมายเหมือนกับ: pole jump , pole vaultค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top