variant

แปลว่า


adj ต่างจากปกติ
ความหมายเหมือนกับ: different , irregular
adj ที่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: divergent , modified , various
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่แปรผัน
n สิ่งที่ผันแปร
ความหมายเหมือนกับ: alternative , modification , variation
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่แตกต่างกัน , ตัวแปร