variance

แปลว่า


n การเปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: diversity , heterogeneity
คำที่เกี่ยวข้อง: การแปรปรวน , การแปรผัน
คำตรงข้าม: likeness , similarity