utilization

แปลว่า


n การทำให้เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: application , use
n การใช้ให้เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: use


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top