utilitarian

แปลว่า


adj ซึ่งนึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: useful , practical , functional , sensible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นประโยชน์
คำตรงข้าม: useless
n ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์