usury

แปลว่า


n การให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก
ความหมายเหมือนกับ: exploitation
คำที่เกี่ยวข้อง: การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก