usable

แปลว่า


adj พร้อมใช้งาน
ความหมายเหมือนกับ: utilizable , ready
คำที่เกี่ยวข้อง: ใช้การได้
คำตรงข้าม: unusable
adj มีประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: practicable , workable
คำที่เกี่ยวข้อง: ใช้เป็นประโยชน์ได้
คำตรงข้าม: useless

คำที่มี "usable" ในคำ


causable adj ที่สามารถเป็นเหตุผลได้

inexcusable adj ซึ่งยกโทษให้ไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: unforgivable , unpardonable

reusable adj ซึ่งนำมาใช้ใหม่

refusable adj ที่ปฎิเสธได้

unusable adj ที่ปฏิบัติไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: impracticable

excusable adj ซึ่งยอมให้อภัย

unusable adj ซึ่งไม่มีประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: worthless
คำตรงข้าม: useful

excusable adj ซึ่งยกโทษให้ได้
ความหมายเหมือนกับ: pardonable , forgivable

excusable adj เป็นการแก้ต่าง
ความหมายเหมือนกับ: venialค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top