upswing

แปลว่า


n การเจริญก้าวหน้าขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: improvement , growth , upturn
คำที่เกี่ยวข้อง: การเจริญขึ้น , การก้าวหน้าขึ้น , การเพิ่มขึ้น
คำตรงข้าม: downswing
n การแกว่งขึ้น (ลูกตุ้มนาฬิกา)
ความหมายเหมือนกับ: swing
คำตรงข้าม: downswing
vi เจริญก้าวหน้า
ความหมายเหมือนกับ: improve
คำที่เกี่ยวข้อง: เจริญ , ก้าวหน้า