upsweep

แปลว่า


n การกวาดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: sweep
คำที่เกี่ยวข้อง: การเอียงขึ้น
vi กวาดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: sweep
คำที่เกี่ยวข้อง: เอียงขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top