ups and downs

แปลว่า


idm ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ
idm การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของความโชคดีและโชคร้าย

ตัวอย่างประโยค


Life is full of ups and downs. ชีวิตเต็มไปด้วยขาขึ้นและขาลง