upmarket

แปลว่า


adj มีราคาแพง (สำหรับคนมีรายได้สูง)
ความหมายเหมือนกับ: expensive
คำตรงข้าม: downmarket
adv อย่างกลุ่มคนมีรายได้สูง
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างมีรสนิยมหรูหรา
คำตรงข้าม: downmarket