uplift

แปลว่า


vi ยกขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: lift up , elevate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สูงขึ้น
vt ยกขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: lift up , elevate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สูงขึ้น
vt ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
n การยกขึ้นสูง
ความหมายเหมือนกับ: improvement
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำให้ดีขึ้น