upland

แปลว่า


n ที่สูง
ความหมายเหมือนกับ: highland
คำตรงข้าม: lowland
adj เกี่ยวกับที่สูง
ความหมายเหมือนกับ: highland
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับที่ดอน
คำตรงข้าม: lowland