upholster

แปลว่า


vt ใส่เบาะ
ความหมายเหมือนกับ: stuff , cushion , pad
คำที่เกี่ยวข้อง: บุเก้าอี้ด้วยนวม

คำที่มี "upholster" ในคำ


upholsterer n ช่างใส่เบาะเก้าอี้

upholstery n เครื่องหนัง ผ้า หรือวัสดุอื่นที่ใช้ทำเบาะหรือตกแต่งบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: cushion

upholstery n งานทำเบาะ บุนวม หรือหุ้มเบาะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top