unworldliness

แปลว่า


n การไม่ยึดติดกับวัตถุ
n การไม่มีประสบการณ์
ความหมายเหมือนกับ: inexperienced
n การไม่เป็นส่วนหนึ่งของโลก