unwind

แปลว่า


vi คลายออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่)
ความหมายเหมือนกับ: uncoil
คำที่เกี่ยวข้อง: คลี่ออก
vt คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่)
ความหมายเหมือนกับ: undo , loose , untwist , untwine
คำที่เกี่ยวข้อง: แก้ออก , คลายออก
vi ผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: relax
คำที่เกี่ยวข้อง: คลายเครียด