unwilling

แปลว่า


adj ไม่เต็มใจ
ความหมายเหมือนกับ: hesitating , reluctant
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่สมัครใจ
คำตรงข้าม: ready , willing
adj ฝืนใจ
ความหมายเหมือนกับ: against , disinclined
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งถูกบังคับ , จำยอม , จำทน
คำตรงข้าม: willing , eager