unwieldy

แปลว่า


adj ที่ไม่เหมาะมือ
ความหมายเหมือนกับ: cumbersome , awkward
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่จับได้ยาก
คำตรงข้าม: easy
adj ที่จัดการได้ยาก
ความหมายเหมือนกับ: unmanageable , clumsy
คำตรงข้าม: manageable