unvaried

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ผันแปร
ความหมายเหมือนกับ: unchanged , homogeneous
คำที่เกี่ยวข้อง: ซีงไม่เปลี่ยนแปลง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top