unusable

แปลว่า


adj ที่ปฏิบัติไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: impracticable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เป็นไปไม่ได้
adj ซึ่งไม่มีประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: worthless
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเปล่าประโยชน์ , ไร้ประโยชน์ , ใช้การไม่ได้
คำตรงข้าม: useful