untwine

แปลว่า


vt คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่)
ความหมายเหมือนกับ: undo , loose , untwist
คำที่เกี่ยวข้อง: แก้ออก , คลายออก