untutored

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ได้รับการสอน
ความหมายเหมือนกับ: unlearned , uneducated , illiterate
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ถูกสั่งสอน