untrained

แปลว่า


adj ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: not trained
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีความรู้พิเศษ
adj ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย
ความหมายเหมือนกับ: uncorrect , uncontrolled
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม , ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้
คำตรงข้าม: disciplined
adj ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ
ความหมายเหมือนกับ: uneducated , amateur