unsuited

แปลว่า


adj ซึ่งไม่สามารถพอ
ความหมายเหมือนกับ: unapt
คำตรงข้าม: apt , capable


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top