unsubstantial

แปลว่า


adj ที่ไม่มีตัวตน
ความหมายเหมือนกับ: imaginary
adj ที่ไม่แข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: fragile , flimsy
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มั่นคง
adj ที่ไม่ได้อยู่บนหลักความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: unreal
คำตรงข้าม: real