unstable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่แน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งผันแปร , ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
adj ไม่แน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: unsteady , uncertain
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มั่นคง , ไม่สม่ำเสมอ
คำตรงข้าม: firm
adj เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: changeable
คำที่เกี่ยวข้อง: ผันผวน , เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
คำตรงข้าม: unchangeable
adj ไม่สามารถวางใจได้
ความหมายเหมือนกับ: unreliable
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่สามารถแน่ใจได้
คำตรงข้าม: reliable
adj ที่มีอารมณ์ผันผวน
ความหมายเหมือนกับ: sensitive
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน , อารมณ์แปรปรวน , ป่วยทางใจ
คำตรงข้าม: stable