unspoken

แปลว่า


adj ไม่ออกเสียง
ความหมายเหมือนกับ: tongueless , wordless
คำตรงข้าม: noisy , vocal
adj เป็นนัย
ความหมายเหมือนกับ: implicit , unexpressed
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรู้อยู่แก่ใจ , ซึ่งเข้าใจโดยไม่ต้องพูด
คำตรงข้าม: expressed