unsociable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เข้าสังคม
ความหมายเหมือนกับ: retiring , misanthropic
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สังคมกับใคร , ที่หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น
adj ซึ่งไม่ต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: unkind , unfriendly , hostile
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เป็นมิตร