unreal

แปลว่า


adj ที่แปลกจนไม่น่าเป็นจริงได้
ความหมายเหมือนกับ: unbelievable
คำตรงข้าม: real
adj ที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: imaginary , ideal

คำที่มี "unreal" ในคำ


unrealistic adj ซึ่งไม่แท้
ความหมายเหมือนกับ: unrealiable , impractical

unrealiability n ความผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: imperfection

unreality n การเสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: sham

unrealiable adj ซึ่งไม่แท้
ความหมายเหมือนกับ: impracticalค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top