unproductive

แปลว่า


adj แห้งแล้ง
ความหมายเหมือนกับ: infertile , barren
คำที่เกี่ยวข้อง: เสื่อมสภาพ
คำตรงข้าม: fertile
adj ซึ่งไม่ออกผล
ความหมายเหมือนกับ: unfruitful , impotent
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นหมัน
คำตรงข้าม: fertile , productive , potent
adj ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: impotent , sterile