unplug

แปลว่า


vt ถอดปลั๊ก
ความหมายเหมือนกับ: disconnected
คำที่เกี่ยวข้อง: ถอดออก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top