unperturbed

แปลว่า


adj ซึ่งไม่กังวล
ความหมายเหมือนกับ: untroubled , composed , carefree
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สนใจ , ซึ่งไม่เอาใจใส่ , ซึ่งไม่พะวงถึง
คำตรงข้าม: concerned
adj สงบ
ความหมายเหมือนกับ: calm
คำที่เกี่ยวข้อง: มั่นคง
คำตรงข้าม: ruffled