unpardonable

แปลว่า


adj ซึ่งยกโทษให้ไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: unforgivable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอภัยให้ไม่ได้
adj ซึ่งไม่อาจยกโทษให้
ความหมายเหมือนกับ: inexcusable , indefensible , unjustifiable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สามารถให้อภัยได้
คำตรงข้าม: forgivable