unorthodox

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดความเชื่อทางศาสนา (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: apostate , heretical
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งนอกคอก
คำตรงข้าม: pious