unobstruct

แปลว่า


vt ทำให้ง่ายขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: clarify , ease , interpret , facilitate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กระจ่างขึ้น , ทำให้ยุ่งยากน้อยลง
คำตรงข้าม: confuse , hinder , obstruct , complicate