unmanageable

แปลว่า


adj ที่ควบคุมไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ungovernable , unruly
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่บังคับไม่ได้
คำตรงข้าม: tractable , manageable
adj ที่จัดการได้ยาก
ความหมายเหมือนกับ: clumsy
คำตรงข้าม: manageable