unman

แปลว่า


vt ทำให้หมดความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: exhaust
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หมดกำลังใจ
คำตรงข้าม: invigorate , energize
vt ตอน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำหมัน