unlike

แปลว่า


prep แตกต่างจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: ผิดแผกจาก
adj ซึ่งแตกต่าง
ความหมายเหมือนกับ: different
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งผิดแผก , ซึ่งไม่เหมือนกัน
คำตรงข้าม: like
n สิ่งที่แตกต่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ไม่เหมือนกัน , คนที่ไม่เหมือนคนอื่น , คนที่แตกต่าง

ตัวอย่างประโยค


Unlike him, she never gave up hope. เธอไม่เหมือนเขาตรงที่ เธอไม่เคยสิ้นความหวัง