unlawful

แปลว่า


adj ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: illegal
คำที่เกี่ยวข้อง: ผิดกฎหมาย
คำตรงข้าม: lawful

คำที่มี "unlawful" ในคำ


unlawfulness n ความไม่ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: illegality , illicitness
คำตรงข้าม: legality , lawfulnessค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top