unlade

แปลว่า


vt เอาลง
ความหมายเหมือนกับ: unload (a cargo or a ship)
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนลง , ถ่าย
คำตรงข้าม: load
vi เอาลง
ความหมายเหมือนกับ: discharge (a cargo)
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนลง , ถ่าย